Algemene voorwaarden Saakjan advocatuur

 

 1. Saakjan advocatuur is een handelsnaam van Saakjan Advocatuur B.V., welke in het handelsregister geregistreerd staat onder nummer 87749971 (hierna: ‘Saakjan advocatuur’). Op alle overeenkomsten die Saakjan advocatuur sluit, zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing:
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Saakjan advocatuur worden verleend. Uitsluitend Saakjan advocatuur is Opdrachtnemer, nimmer enige aan Saakjan advocatuur verbonden natuurlijke of rechtspersoon. Niet alleen Saakjan advocatuur, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Saakjan advocatuur is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever aanvaardt op voorhand de aangebrachte wijzigingen.
 3. Alle opdrachten komen tot stand met Saakjan advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW, en artikel 7:409 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Saakjan advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Behalve in geval van de inschakeling van deurwaarders zal, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de Opdrachtgever worden overlegd over de inschakeling van derden. Saakjan advocatuur gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Saakjan advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de door Saakjan advocatuur in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Saakjan advocatuur.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Saakjan advocatuur en van de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Saakjan advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening van Saakjan advocatuur komt. Inzage in de polis kan desgevraagd door de Opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van Saakjan advocatuur.
 7. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht bij de Opdrachtgever met een maximum van € 5.000,-.
 8. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht, waarvoor Saakjan advocatuur aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Saakjan advocatuur. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever middels voorschotbetaling aan Saakjan advocatuur honorarium verschuldigd dat wordt bepaald aan de hand van het op de zaak van Opdrachtgever toepasselijke uurtarief. Zodra het door Opdrachtgever betaalde voorschot (vrijwel) is besteed, ontvangt Opdrachtgever een declaratie met de berekening van het honorarium op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het op de zaak van Opdrachtgever toepasselijke uurtarief, alsmede, indien op de zaak van Opdrachtgever van toepassing, het mondelinge of schriftelijke verzoek om een nieuw door Saakjan advocatuur vastgesteld voorschotbedrag te betalen. Het toepasselijke uurtarief wordt van tijd tot tijd door Saakjan advocatuur vastgesteld en kan ook tussentijds eenzijdig worden gewijzigd. Naast het honorarium is de Opdrachtgever verschuldigd de met de werkzaamheden verbonden kosten en verschotten die ten behoeve van de Opdrachtgever door Saakjan advocatuur zijn betaald. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 10. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Saakjan advocatuur daartoe aanleiding geeft, is Saakjan advocatuur gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Saakjan advocatuur te bepalen vorm.
 11. Ook als geen of niet voldoende voorschotten zijn betaald en de werkzaamheden de betaalde voorschotbedragen hebben overschreden, blijft Opdrachtgever gehouden nadien de werkzaamheden te voldoen conform de overeenkomst.                            
 12. De betalingstermijn van de door Saakjan advocatuur aan de Opdrachtgever verzonden declaraties betreft 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de op de declaratie vermelde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Saakjan advocatuur kan een aanmaning bij Opdrachtgever indienen volgens wettelijk voorschrift met een betaaltermijn van veertien dagen. Indien Opdrachtgever deze aanmaning niet binnen deze wettelijk voorgeschreven termijn betaalt, dan heeft Saakjan advocatuur recht op incassokosten overeenkomstig het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 13. Indien Saakjan advocatuur genoodzaakt is inning van een of meerdere declaraties in rechte af te dwingen, komen naast de in lid 12 van deze Algemene Voorwaarden genoemde buitengerechtelijke kosten alle verdere kosten waaronder (doch niet uitsluitend) wettelijke rente over de openstaande bedragen, proceskosten en gemachtigdensalaris, onverminderd de eventueel over deze kosten verschuldigde BTW, ten laste van Opdrachtgever.
 14. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan dan wel een voorschot niet wordt betaald, is Saakjan advocatuur bevoegd de werkzaamheden op te schorten dan wel de werkzaamheden binnen het daarvoor in het belang van Opdrachtgever (juridisch) vereiste tijdsbestek niet aan te vangen, ook indien Saakjan advocatuur de opdrachtgever daarvan niet op de hoogte heeft gesteld.
 15. Indien Saakjan advocatuur gebruik maakt van haar bevoegdheid tot opschorting van de werkzaamheden, is Saakjan advocatuur  niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade ten nadele van Opdrachtgever en/of derden die ontstaan of ontstaat als gevolg van de opschorting van die werkzaamheden.
 16. Slechts betaling door overboeking op een ten name van Saakjan advocatuur gestelde bankrekening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 17. Eventuele reiskosten, te maken door de advocaat ter uitvoering van de opdracht, dienen te worden vergoed door Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 18. Reisuren zijn declarabele uren. Opdrachtgever dient deze uren derhalve te vergoeden tegen het afgesproken uurtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 19. Indien op verzoek van en ten behoeve van Opdrachtgever door Saakjan advocatuur een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt ingediend, machtigt Opdrachtgever Saakjan advocatuur om namens Opdrachtgever onvoorwaardelijk met de algemene voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand in te stemmen.
 20. Indien een zaak als betalende zaak is aangenomen en later toch onder de gefinancierde rechtsbijstand blijkt te vallen, dan wordt Opdrachtgever geacht nadrukkelijk afstand te hebben gedaan van de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever wordt altijd van tevoren nadrukkelijk gewezen op de eventuele mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand maar staat zelf in voor de geldigheid van de opdracht met Saakjan advocatuur indien die als betalend wordt overeengekomen en uitgevoerd.
 21. Indien een zaak, die is aangenomen onder een door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging vanwege gefinancierde rechtsbijstand, op grond van enig behaald financieel resultaat zal leiden tot intrekking van deze toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, zal Opdrachtgever omgaand zorgdragen voor betaling van de door Saakjan advocatuur aan Opdrachtgever verstrekte declaratie van het door Saakjan advocatuur gewerkte aantal uren in deze zaak tegen het regulier geldende uurtarief verminderd met het door de Raad voor Rechtsbijstand aan Saakjan advocatuur te betalen bedrag voor de gefinancierde rechtsbijstand.
 22. Indien door de Raad voor Rechtsbijstand met betrekking tot een door Saakjan advocatuur onder gefinancierde rechtsbijstand aangenomen zaak ten behoeve van de behandeling van deze gefinancierde rechtsbijstand stukken worden verlangd waaruit de werkzaamheden van Saakjan advocatuur kunnen worden afgeleid, dan verleent Opdrachtgever aan Saakjan advocatuur onvoorwaardelijke toestemming voor het verstrekken van dergelijke stukken aan de Raad voor Rechtsbijstand.
 23. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar na het ten einde komen van de opdracht fysiek of digitaal worden bewaard. Indien Opdrachtgever na archivering opnieuw stukken uit het dossier opvraagt, zijn daar kosten aan verbonden.
 24. Saakjan advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. De klachtenregeling wordt Opdrachtgever op aanvraag toegezonden. Slaagt Saakjan advocatuur er niet in de klacht van Opdrachtgever te verhelpen, dan kan Opdrachtgever deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor van Saakjan advocatuur ter inzage ligt.
 25. Door toezending van de brief van Saakjan advocatuur aan Opdrachtgever ter bevestiging van de aanvaarding van de opdracht van Opdrachtgever, komt het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur tot stand tussen Opdrachtgever en Saakjan advocatuur.
 26. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Saakjan advocatuur wordt beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Saakjan advocatuur voortvloeien, kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd en wel uitsluitend aan de rechtbank Limburg locatie Maastricht, onverminderd het recht van Saakjan advocatuur de zaak zelf bij een andere Nederlandse rechter neer te leggen.

* Saakjan advocatuur maakt geen gebruik van een derdengeldenrekening of een stichting derdengelden.


Privacyverklaring Saakjan advocatuur (AVG)

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Saakjan Advocatuur B.V. (handelsnaam: Saakjan advocatuur), gevestigd te Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87749971 (hierna: 'Saakjan advocatuur').

 

Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat enkel nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt, ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert. 

 

Saakjan advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Saakjan advocatuur verwerkt.

 

Saakjan advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door alle medewerkers van Saakjan advocatuur, waaronder begrepen personen die op basis van een student-stage-overeenkomst aan Saakjan advocatuur zijn verbonden.

Saakjan advocatuur verwerkt hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor hierna te noemen doeleinden:

- Het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van procedures en het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht;

- Het plegen van handelingen (aanvragen, declareren, etc.) ten behoeve van de gefinancierde rechtsbijstand;

- Het innen van declaraties;

- Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; en

- Werving en selectie.

 

Saakjan advocatuur verwerkt de navolgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene uit eigen initiatief zijn verstrekt:

- Volledige voor- en achternamen;

- Geboortedatum en –plaats;

- Adresgegevens

- Contactgegevens (telefoonnummers en e-mailadressen, etc.)

- Burgerservicenummers (BSN) / V-nummers

- Legitimatiebewijsgegevens (paspoort- en rijbewijsnummers, etc.)

Saakjan advocatuur verwerkt de vorengenoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- Wettelijke verplichting;

- Uitvoering van een overeenkomst van opdracht;

- Verkregen toestemming van betrokkenen; en

- Gerechtvaardigd belang.

 

Saakjan advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Saakjan advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Saakjan advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Door Saakjan advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Saakjan advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Saakjan advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Saakjan advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Saakjan advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Saakjan advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen (volledige) uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Per post:

Saakjan advocatuur

Sint Annalaan 60

6217 KC Maastricht

Per e-mail: 

saakjan@saakjanadvocatuur.nl

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij u ter verificatie vragen een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Saakjan advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Saakjan advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Saakjan advocatuur gepubliceerd: www.saakjanadvocatuur.nl.